The Time Now > Zimbabwe > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zimbabwe สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:38:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ

อัพเดทล่าสุด:

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด