The Time Now > Saudi Arabia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Saudi Arabia สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2565 10:02:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด