The Time Now > Cambodia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cambodia สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 4:34:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ

อัพเดทล่าสุด:

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด