The Time Now

เวลาท้องถิ่นปัจจุบันและสภาพอากาศใน ไนจีเรียสภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน Nigeria

สภาวะปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนี้

ปรับเวลาตามฤดูกาลใน ไนจีเรีย

เขตเวลามาตรฐาน
ปรับเวลาตามฤดูกาล
ตัวย่อเขตเวลา
UTC/GMT +1 ชั่วโมง
ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาลให้สังเกตใน 2015